Wikipedia

Výsledky hledání

VÍRA - MODLITBY - VÍRA - MODLITBY

Hlavní společné modlitby
Znamení kříže
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen
Sláva Otci
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Modlitba Páně
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého
Amen.
Zdrávas Maria
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
Amen
Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Amen.
Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj, - rač vždycky být ochránce můj: - mě vždycky veď a napravuj, - ke všemu dobrému mě vzbuzuj ctnostem svatým mě vyučuj, - ať jsem tak živ jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, - na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení - ať vytrvám do skonání, - po smrti pak v nebi věčně - chválím Boha ustavičně.
Amen
Zdrávas, Královno
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, - živote sladkosti a naděje naše buď zdráva! - K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, - k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. - A proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči - a Ježíš, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování ukaž, - ó milostivá, - ó přívětivá, ó přesladká, Panno, Maria!
Amen
Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! Paní naše, - prostřednice naše, - orodovnice naše, - u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovoď.
Amen
Modlitba za zemřelé
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, - a světlo věčné ať jim svítí. - Ať odpočinou v pokoji. - Amen
Modlitba před započetím činnosti
Pane, dej ať každé naše dílo, práce, snaha u tebe začíná a s tebou končí. Ať vše, co konáme, je v souladu s tvou vůlí a napomáhá ke tvé cti a slávě a k rozvoji našeho pozemského života.
Amen.
Modlitba před jídlem
Požehnej, Pane, tyto dary, které máme z tvé štědrosti. Skrze Krista našeho Pána.
Amen.
Modlitba po jídle
Prosíme, Pane, zůstaň v našem domě jako milý host a pomoz nám, abychom se stali hodni darů, kterými nás zahrnuješ.
Amen
Modlitba v pokušení
Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Ježíši tobě žiji; Ježíši, tobě umírám; Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti.
Ježíši tichý, srdce pokorného přetvoř naše srdce podle srdce svého.
Střelné modlitby k Pánu Ježíši
Ježíši, důvěřuji Ti!
Můj Ježíši odpuštění a milosrdenství .
Ježíši, vyslyš naše prosby pro slzy Tvé nejsvětější Matky.
Ježíši, tichý a pokorný srdcem, učiň srdce naše, podle srdce svého.
Ježíši, buď milostiv mě hříšnému.
Pane zachraň nás, hyneme!
Večerní modlitba
Bože, je večer, půjdu spát. Ne celý den chci vzpomínat. Na svoje řeči, kde jsem byl, komu jsem radost způsobil - nebo to byla bolest snad? Pak odpusť, nech mě litovat.Já přes své viny mám tě rád i dnešní den chci tobě dát. Sám na něj pohleď jaký byl, když všechno zlé jsi odpustil. A teď už Pane půjdu spát. Usínám s tebou mám tě rád.
Amen.
Večerní modlitba
Dříve než ke spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu. Buď vděčně chválen, veleben za vše, co dals mi tento den.
A jestli v čem jsem pochybil, prosím tě, abys odpustil. Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude u mě stát.
Maria, Boží Rodičko, ó chraň mě, chraň mě, Matičko. A ty, můj Kriste Ježíši, můj Bože, Dobro nejvyšší, v tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám.
Amen
27.10.2013 (22:39) Odpovědět # X
Základní modlitba za zemřelé:
Odpočinutí věčné, dej jim Pane
a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji.
2.4.2013 (15:44) Odpovědět # X
ZA MOUDRÉ STÁŘÍ -
Pane, ty víš lépe než já, jak jsem den ze dne starší - a jednoho dne budu starý docela.
Chraň mne pokušení, abych se při každé příležitosti nesnažil kdekomu vykládat, co o každé věci vím. Stařecká žvanivost obtěžuje všechny kolem.
Chraň mne, abych se nesnažil všem lidem kolem sebe zasahovat do jejich života vnucováním svých názorů. Představa starců, že oni všemu rozumějí nejlépe, je trapná.
Pomáhej mi, abych byl rozvážný, ale ne nerozhodný. Abych byl ochoten poradit tomu, kdo se ptá, ale abych nebyl poroučivý.
Pomáhej mi, abych se nepokoušel radit těm, kdo se mne na radu neptají - a tak si zachoval pár dobrých přátel.
Pomáhej mi, Pane, abych dokázal nemluvit o svých zdravotních potížích. Rok od roku ve mně roste chuť stále podrobněji je kdekomu popisovat.
Netroufám si prosit o dar, abych uměl naslouchat s potěšením, když druzí mluví bez konce o svých zdravotních potížích, ale o trpělivost, abych to aspoň snesl.
Netroufám si už také prosit o lepší paměť. Prosím jen o pokoru, abych si na svou zapomnětlivost vzpomněl, když se mi zdá, že druzí se mýlí.
Ale o toto tě moc prosím, Pane: abych si dokázal zachovat vlídnou a laskavou tvář. Vždyť mrzoutský pohled je obraz ďábla.
I když mé oči slábnou, ať si zachovám dobrý zrak pro vše, co je na bližním dobré - a ať nejsem líný to povědět a pochválit.
V obličeji mám vrásky, mé prsty jsou neobratné a nohy těžké. Někdy je mi z toho úzko. Ať si víc připomínám to, co ještě mohu, než to, co už nemohu. Ať si proti bázni před stářím stavím štít tvého slova: "Kdo ve mne věří, tomu rostou křídla jako orlovi."
Dej mi, Pane, sílu, abych přijal své stáří v důvěře v tebe. Ne naříkavé, ne ubrečené stáří, ale vděčné. Vděčné za vše dobré, co bylo, co je a v co důvěřuji ve víře v tebe, jenž žiješ na věky věků. Amen.
Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel
lásku - kde je nenávist,
odpuštění - kde je urážka,
jednotu - kde je nesvornost
víru - kde je pochybnost,
pravdu - kde je blud,
naději - kde je zoufalství,
radost - kde je smutek,
světlo - kde vládne tma.
Pomoz mi,
abych netoužil
po útěše - ale těšil,
po porozumění - ale rozuměl,
po lásce - ale miloval.
Vždyť
kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu je odpuštěno,
kdo umírá, vstane k životu.
(sv. František z Assisi)
2.4.2013 (15:35) Odpovědět # X
MODLITBA:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prameni veškerého dobra, velebíme Tě, věříme v Tebe, doufáme v Tebe a litujeme všech svých hříchů.
Věnujeme Ti svá ubohá srdce, učiň je pokornými, trpělivými, čistými a vyhovujícími pro všechna Tvoje přání.
Dej, ó dobrý Ježíši, abychom žili v Tobě a Ty v nás. Chraň nás v nebezpečích, potěš nás v žalu a zármutku! Dopřej nám zdraví těla i duše, své požehnání pro všechny práce a milost svaté smrti. Amen.
4.2.2013 (12:41) Odpovědět # X
Korunka k Božímu milosrdenství
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství je založena na viděních polské řeholnice sv. Marie Faustyny Kowalské (1905-1938, kanonizována r. 2000). Modlitba byla formálně schválena papežem Janem Pavlem II. v roce 2001. Je součástí Novény k Božímu milosrdenství, ale modlívá se i odděleně od ní. Podle vidění sestry Faustyny, jak si je zaznamenala ve svém deníku, obdrží při smrti všichni, kteří se tuto korunku modlí, velkou milost. V jejím vidění jí Pán Ježíš řekl, že před tím, kdo se modlí tuto korunku, nebude stát ve chvíli jeho smrti jako soudce, ale jako milosrdný Spasitel. Je to mocná modlitba k vyprošení obrácení hříšníků a osvobození z moci zla. Pán Ježíš Faustyně dle jejích vidění slíbil, že touto modlitbou může být dosaženo cokoliv, co je v souladu s jeho vůlí. Je velmi vhodné se tuto modlitbu modlit ve tři hodiny odpoledne, kdy podle tradice Pán Ježíš zemřel; zvláště v pátek a v době postní.
Korunka se modlí na růženci:
Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a pokračuje modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z modlitby „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče náš a desetkrát opakované věty „Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem“ na zrnkách pro Zdrávas. Korunka je pak zakončena modlitbou, která se skládá z třikrát opakovaného: „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“
30.1.2013 (16:24) Odpovědět # X
Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.
30.1.2013 (16:23) Odpovědět # X
Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Žádné komentáře:

Okomentovat

ahoj